سیستم روشنایی لومینایت

LUMINITE

سیستم های روشنایی بادی

Slider
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

• لومینایت قادر هست فضایی °۳۶۰ درجه به وسعت یک زمین فوتبال را در اطراف خود به آسانی روشن کند.

• لومینایت سیستم های برج نوری پرشونده گازی (بادی) خود را ثبت جهانی کرده است.

• لومینایت تنها برج نوری تولید شده در شمال قاره آمریکا می باشد که تمام استاندارد های کانادا و آمریکا را دارا می باشد.

• حمل و نقل آسان

luminite-patented-inflatable-lighting-tower

• راه اندازی توسط یک نفر فقط در ۳ دقیقه

Back to Top